Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo-li GDPR)
 

Správcem osobních údajů je společnost Pilsen Trade, s.r.o., se sídlem Doubrava 54, 330 23 Nýřany, IČO 29116431, registrovaná u Krajského soudu v Plzni.

Za účelem fakturace ekobriket a pelet je správcem osobních údajů také společnost BIOMAC s.r.o., se sídlem Brníčko 1009, 783 91 Uničov, IČO 25859145, registrovaná u Krajského soudu v Ostravě. Obě tyto společnosti jsou dále označovány jako "Prodejci"

 

Jaké osobní údaje Prodejci shromažďují a zpracovávájí?

Prodejci shromažďují a zpracovávájí tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. Prodejci nezpracovávají osobní údaje dětí mladších 13 let.

 

K jakým účelům Prodejci osobní údaje využívají a zpracovávají?

Prodejci zpracovávají osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

 

Jak dlouho Prodejci údaje zpracovávají?

Prodejci zpracovávají osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu se společností BIOMAC s.r.o. nebo Pilsen Trade s. r. o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

 

Musíte osobní údaje Prodejcům poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s Prodejci dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů Prodejci nedokáží požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

 

Z jakých zdrojů Prodejci osobní údaje získávají?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v¨souvislosti s jednáním o uzavření obchodního (smluvního) vztahu na dodávku zboží či služeb.

 

Jakým způsobem Prodejci zajišťují ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a obě společnosti disponují kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Komu Prodejci osobní údaje poskytují nebo předávají?

Obě společnosti předají osobní údaje pouze státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv společností.

Prodejce může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytují sami Prodejci. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro Prodejce služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

 

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle jedné či druhé společnosti, písemně na adresu sídla společnosti Pilsen Trade s. r. o., nebo mailem na adresu ekopaliva@pilsentrade.cz

 

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy Prodejci zpracovávají osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit zde:

Nepřeji si zasílat Obchodní sdělení o produktech a službách společností BIOMAC s.r.o. a Pilsen Trade s. r. o.

 

Jak Prodejci informují o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když BIOMAC s.r.o. poskytuje některé osobní údaje. Další detailní informace o ochraně osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách http://www.biomac.cz/O společnosti /Směrnice o ochraně osobních údajů/. Ve stejném rozsahu platí i pro společnost Pilsen Trade s. r.o.

 

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018

 
Rychlé vyhledávání
Facebook

Košík je prázdný

0
 
© Pilsen trade s. r. o.